Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №04/2020

Изх. №4075(1)/03.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: И. Т. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4075/23.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8 (обработваема земеделска земя) с площ 12640 кв. м с цел електрозахранване на предвидени за монтиране в имота видеонаблюдение и електропастир за опазване на земеделска продукция. Електрозахранването е предвидено от ел. провод 20 кV „Ръждак“ (съществуващ ЖР стълб), чрез въздушно кабелен преход и полагане на кабел в изкоп до предвиден за изграждане трансформаторен пост в имота. Дължината на ел. провода е около 15 м, като трасето засяга имоти с идентификатори 72744.45.10 (нива, частна собственост) и 72744.45.18 (селскостопански път, общинска собственост).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.) и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 491/23.12.2019 г./