Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №06/2020

Изх. №3613(5)/09.01.2020 г.

Уведомление за проект за изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ф. Д. Л.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3613/08.11.2019 г. и вх. № 3613(4)/03.01.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект за изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация проекта за изменение на Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване се предвижда да бъде изготвен в следния обхват:
1. Изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, като се образуват нови УПИ XXI-207,209,210, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-215 и УПИ XXIV-207 за жилищно строителство и улица тупик в кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Улица тупик ще обслужва новообразувания УПИ XXI-207,209,210.
2. ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за УПИ XXI-207,209,210 и УПИ XXIV-207, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен с предназначение свързано жилищно строителство. Предвижда се реконструкция на съществуващата в УПИ XXIV-207 сграда.
Със Заповед № 133 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Гърмен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, при следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“ със следните показатели – плътност - 60 %, Кинт – 1.2, височина до 10 м и озеленяване – 40 %.
Имотите са водоснабдени, електрозахранени и свързани с канализационната мрежа на населеното място.
На този етап не са налични данни, че с изменението на ПУП - ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект за изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград