Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1061/2020

Изх. №1881(9)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.169.66, местност Грамадето, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител:„ФА-МИЛ“ ООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №1881/11.06.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №1881(3)/07.07.2020 г., Вх. №1881(10)/28.09.2020 г., Вх. №1881(15)/30.10.2020 г. и Вх. №1881(16)/28.09.2020 г., на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.169.66, местност Грамадето, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.169.66, местност Грамадето, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с площ 4151 кв. м.
За питейно-битово водоснабдяване на обекта е заявено да се използва съществуващ стар тръбен кладенец с дълбочина 33 м изграден в имота през 2007 г., съгласно подадено от
възложителя заявление за регистрация на водовземното съоръжение от подземни води за стопански цели с вх. № РР-04-611/04.11.2020 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Необходимите водни количества са в размер на до 0.200 л/сек.
Образуваните битови отпадъчни води се предвижда да се отвеждат в предвидена за изграждане н имота изгребна яма с капацитет до 15 куб. м.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място.
Имотът е с осигурен транспортен достъп по път граничещ с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-168(5)/04.12.2020 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №1881(18)/04.12.2020 г., копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.169.66, местност Грамадето, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-168(5)/04.12.2020 г. на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград