Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1062/2020

Изх. №3783(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) за имот с идентификатор 02676.147.78, местност Герачни улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с цел разделяне на имота на три нови имота с предназначение за „жилищно строителство“ и имот за „второстепенна улица“

възложител:Д. Д., И. Д.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3783/30.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) за имот с идентификатор 02676.147.78, местност Герачни улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с цел разделяне на имота на три нови имота с предназначение за „жилищно строителство“ и имот за „второстепенна улица“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация плана е допуснат за изработване със Заповед №01-20-55/08.10.2020 г. на кмета на община Банско.
Проектът на ПУП – изменение на ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.147.78 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (КККР на гр. Банско) с площ 1685 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“.
Проектът на ПУП - изменение на ПЗ се инициира с цел разделяне на имота на три нови имота с проектни идентификатори 02676.147.72, 02676.147.73, 02676.147.74 по КККР на гр. Банско с предназначение за „жилищно строителство“ и нов имот с проектен идентификатор 02676.147.775 по КККР на гр. Банско с предназначение „за второстепенна улица“.
С плана се предвижда жилищно строителство във всеки от новообразуваните имоти при спазване на следните устройствени показатели за зона „Жм“: Височина на застрояване – до 10 м; Плътност на застрояване -50 %; Кинт – 1.2; Минимален процент на озеленяване – 40 %.
Електроснабдяването е предвидено да се осъществи от мрежата НН, от трафопост разположен в близост до имота чрез полагане на кабел с дължина около 80 м. Водоснабдяването е предвидено да се осигури чрез изграждане на отклонение от водопроводен клон, изграден в път (имот с идентификатор 02676.148.1605 по КККР на гр. Банско). Отпадъчните води е предвидено да се включат в изградената канализация в имот с идентификатор 02676.148.1605 по КККР на гр. Банско.
С предвижданията на настоящия проект на ПУП – изменение на ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с проекта на ПУП дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) за имот с идентификатор 02676.147.78, местност Герачни улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с цел разделяне на имота на три нови имота с предназначение за „жилищно строителство“ и имот за „второстепенна улица“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград