Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1063/2020

Изх. №3797(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за обект: „Търговски и сервизен комплекс за електроинструменти“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.38.69, местност Кури дере-Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ВОЙНИШКИ“ ООД

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3797/01.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на външно ел. захранване за обект: „Търговски и сервизен комплекс за електроинструменти“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.38.69, местност Кури дере-Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация за изграждането на обект „Търговски и сервизен комплекс за електроинструменти“ в поземлен имот с идентификатор 04279.38.69 по КККР на гр. Благоевград е издадено Разрешение за строеж № 223/18.08.2016 г. от главния архитект на Община Благоевград.
От главния архитект на общината е издадена Виза №АП-0104-211/09.07.2018 г. за изработване на инвестиционен проект за допълващо застрояване – трафопост в имот с идентификатор 04279.38.69 по КК и КР на гр. Благоевград.
С настояшето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външно ел. захранване на обекта, включващо изграждане на:
- трафопост тип БТКП 20/0.4 кV до 800 кVА с трансформатор 400 кVА в имота;
- кабелно захранване 20 кV за БТКП. Дължината на кабелната линия 20 кV се предвижда да бъде 8 м и ще започне от съществуващ трафопост в имот с идентификатор 04279.37.52 (полски път). Трасето на кабела от мястото на разкъсване до новия трафопост се предвижда да бъде положено в тръбна мрежа с три броя РVС тръби в бетонов кожух, като се предвижда да бъде изградена и кабелна шахта с два броя кабелни капаци;
- кабелно захранване НН от новия БКТП до ГЕТ и ГРТ на сградата. От новия БТКП до ГЕТ и ГРТ ще бъде положен кабел НН в тръбна мрежа, общата дължина на този кабел ще бъде 55 м.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за обект: „Търговски и сервизен комплекс за електроинструменти“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.38.69, местност Кури дере-Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград