Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1064/2020

Изх. №3816(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20кV – ВЕЛ „КОМСАЛА“ от П/ст „Гоце Делчев“, ситуирана в землищата на с. Борово, гр. Гоце Делчев, с Делчево, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Във връзка с постъпилото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3816/03.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20кV – ВЕЛ „КОМСАЛА“ от П/ст „Гоце Делчев“, ситуирана в землищата на с. Борово, гр. Гоце Делчев, с Делчево, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация обект на инвестиционното предложение е съществуваща въздушна електропроводна линия СрН 20кV ВЕЛ 20кV „Комсала“ с трасе преминаващо през землищата на с. Борово, гр. Гоце Делчев, с Делчево, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград. Електропроводната линия е присъединена към П/ст „Гоце Делчев“, находяща се в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Към момента електропровода е амортизиран и не позволява да бъде предоставена услуга за нормално подаване на качествена електроенергия на съществуващи абонати на дружеството.
С инвестиционното предложение се предвижда ремонтиране на въздушна електропроводна линия СрН 20кV ВЕЛ 20кV „Комсала“, като за целта е заявено предвиждане за осъществяване на следните основни дейности:
• подмяна на стълбовната линия със стандартни стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове и монтаж на нови заземители с дължина 1.5 м. Новите стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове се предвижда да се изправят чрез фундиране с бетон в изкоп с размери съответно 1.6х0.7х0.7 м и 1.8х1.8х2.0 м., като изкопите е предвидено да се позиционират на съществуващите фундаменти и да се извършат със земекопна техника или ръчно. Стълбовете е предвидено да се изправят с автокран;
• монтаж на проводник 20кV-тип АС-94 по стълбовата линия посредством стандартна кабелна апаратура.
Инвестиционното предложени е предвидено да бъде реализирано изцяло в обхвата на съществуващата електропроводна линия, без да е заявено предвиждане за усвояване на друга територия, извън тази на съществуващия електропровод (обхвата на електропровода и сервитута към него).
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на предназначението и8или начина на трайно ползване на засегнатите имоти/части от имоти.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада частично в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 48/2013 г.);
 защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ и в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с реализирането им не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видовете, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20кV – ВЕЛ „КОМСАЛА“ от П/ст „Гоце Делчев“, ситуирана в землищата на с. Борово, гр. Гоце Делчев, с Делчево, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград