Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1066/2020

Изх. №3818(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СИВА ВОДА“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3818/03.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда да бъде изграден обект представляващ фотоволтаична централа за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 30 kW. Фотоволтаична централа е предвидено да бъде изградена посредством монтаж на фотоволтаични панели върху стоманена конструкция. Фотоволтаичните панели (2 броя) е предвидено да бъдат монтирани на южния скат на покривната плоскост на стопанска постройка на допълващо застрояване, за която от гл. архитект на община Петрич е издадено разрешително за строеж № 87/17.09.2020 г, и на прилежащия терен,, изцяло в границите на имота.
Присъединяването на централата към разпределителната мрежа на населеното място е предвидено да бъде осъществено чрез кабел към ел. стълб на имотната граница.
УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград е с площ 379 кв. м.
За инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска постройка на допълващо застрояване от ламарина в УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ е проведено административно производство на основание чл. 2, ал. 2 от наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №2693(1)/31.08.2020 г. на РИОСВ – Благоевград.
Така заявено, настоящето инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължително оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Настоящето инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград