Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1072/2020

Изх. №3852(1)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на челен товарач и фургон тип контейнер“

възложител: „АТИЛА СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3852/04.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на челен товарач и фургон тип контейнер“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация инвестиционното предложение се инициира с цел закупуване на челен товарач и фургон тип контейнер за нуждите на „Атила строй инвест“ ЕООД. Фургонът е предвидено да бъде монтиран върху фундамент в обхвата на поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 в местността Кацата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен). За функционирането на товарача не се предвиждат допълнителни съоръжения.
За инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ е проведено административно производство по чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към него, въз основа на което е издадено Решение №51-ОС-2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на директора на РИОСВ – Благоевград.
С предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не са заявени други предвиждания, както и изменение на параметрите и характеристиките на съгласуваното с инвестиционно предложение с Решение №51-ОС-2020 г.
Предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Теренът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: попада в границите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.), в граничен участък.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с реализирането им не се очаква формиране на допълнителни въздействия върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“, извън оценените такива чрез проведената процедура по оценка са съвместимост за инвестиционно предложение „Обект за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 18366.54.16 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на челен товарач и фургон тип контейнер“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград