Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1075/2020

Изх. №3772(3)/14.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител: „БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Във връзка с постъпилото с Вх. №3772/27.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград Ваше уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за горецитирания проект на ПУП-ПЗ, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия и постъпило с Вх. №3772(2)/09.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград писмо от министерство на енергетиката, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“ попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, проектът на ПУП-ПЗ е с обхват част от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Марчево). Имотът е с площ 56190 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“, собственик на имота – Държавен поземлен фонд (ДПФ).
Частта от имота предмет на плана е територия с проектни координати в координатна система БГС 2005, както следва:
№ Х Y
1 4606796.504 355795.563
2 4606298.504 356017.294
3 4606323.749 356066.129
4 4606360.338 356047.728
5 4606384.963 356095.850
6 4606682.925 35594.024
7 4606867.927 355778.714
8 4606735.624 355886.799
9 4606702.814 355902.997
10 4606729.587 355884.150
11 4606802.817 355822.929

Частта от имота предмет на плана попада в контура на концесионната площ на находище „Марчево“ с концесионер „Бистрица 2002“ ЕООД.
С Решение на Министерски съвет на Р България № 72/06.02.2006 г. на „Бистрица – 2002“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Марчево“ за срок от 25 години.
С писмо с изх. № ЗНПБ – 9365/12.07.2007 г. Министерство на околната среда и водите съгласува цялостния проект за добив и преработка на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Марчево“, община Гърмен, област Благоевград за срока на концесия.
За инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Марчево“ в м. „Мочура“, землище на с. Марчево, община Гърмен е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), в рамките на която са приложени и разпоредбите на §72 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение е допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.), приключила с издадено от директора на РИОСВ – Благоевград Решение № БД-18-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Със същото е преценено да не се извърша ОВОС.
Основната цел на проекта на настоящия ПУП-ПЗ е промяна на предназначението на частта от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3 по КККР на с. Марчево от „нива“ в за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“. Същият се инициира с предвиждане за осъществяване на експлоатационни работи в съответствие с предоставената концесия и въз основа на писмо с Изх. №АО-1296/03.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно предварително съгласие на основание чл. 24в от ЗСПЗЗ, за започване на процедура по изработване на ПУП, във връзка със сключения Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Марчево“, община Гърмен, област Благоевград, при което се засяга имот, собственост на ДПФ.
Основните дейности, които се предвиждат да бъдат извършвани в имота след промяна на предназначението му, са както следва:
- Откривни работи, които включват отнемане на почвени материали от откривката в контура на терена посредством багер. Хумусните материали от откривката ще се натоварват на автосамосвали и ще се депонират на депото за хумусни материали в границите на концесионната площ;
- Добивни работи, които включват изкопаване на полезното изкопаемо с багер и натоварване на автосамосвали. Добитият материал ще се извозва до ТМСИ на „Бистрица 2002“ЕООД, намиращо се на 2.5 км от находището.
С ПУП не се предвижда усвояване на друга територия, извън тази на концесионната площ на находище „Марчево“.
Достъпът до имота е осигурен чрез селскостопански път от северозапад.
Проектът на ПУП-ПЗ определя рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и попада в обхвата на Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО). Предвид това за проекта на плана е приложима процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО.
Планът ще бъде одобрен от Общински съвет – Гърмен, предвид което и съобразно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган по процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.
При извършената проверка от представената към уведомлението документация се установи, че проекта на ПУП-ПЗ съвпада по обхват и предмет с инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. В тази връзка потвърждаваме прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, т.е. да бъде извършена една от изискващите се процедури по оценки по реда на глава шеста от ЗООС, като в конкретния случай това е процедурата по ОВОС. Съобразно с това и на основание чл. 21, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда издаденото от директора на РИОСВ – Благоевград Решение № БД-18-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС следва да се приеме като достатъчно основание за одобряване на плана.
Предвид горепосоченото, за настоящия проект на ПУП-ПЗ не следва да се провежда процедура по екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП-ПЗ, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Проектът на ПУП-ПЗ попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: попада в границите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 вр. с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че предвижданията на настоящия ПУП-ПЗ са допустими спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с проекта на ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че с реализирането им не се очаква значително увреждане, унищожаване или фрагментиране на функционални и структуроопределящи фактори и елементи за местообитанията или екосистемите използвани от видовете птици, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, възможните по-значителни шумови замърсявания се очаква да бъдат с временен и краткотраен характер и без значение за видовете птици чувствителни към шумово и антропогенно натоварване, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград