Съдържание

Посетители

В момента има 533  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1076/2020

Изх. №3869(1)/14.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП – изменение на ПР) на УПИ ХІ – за училище в св. 14 по плана на с. Лешко, община Благоевград за образуване на нова улица тупик с о.т. 67а, о.т. 67б за осигуряване на достъп до УПИ ХІІ-162“

възложител: А. Д.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3869/08.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП – изменение на ПР) на УПИ ХІ – за училище в кв. 14 по плана на с. Лешко, община Благоевград за образуване на нова улица тупик с о.т. 67а, о.т. 67б за осигуряване на достъп до УПИ ХІІ-162 попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация плана е допуснат за изработване със Заповед №1144/26.08.2020 г. на заместник-кмет по строителството на Община Благоевград.
Проектът на ПУП - изменение на ПР се инициира с цел образуване на нова улица тупик с о.т. 67а, о.т. 67б за осигуряване на достъп до УПИ ХІІ-162, кв. 14 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград.
С предвижданията на плана се засяга част от УПИ ХІ в кв. 14 по плана на с. Лешко, община Благоевград, с предназначение „за училище“.
С предвижданията на настоящия проект на ПУП – изменение на ПР не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект на ПУП – изменение ПР, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация (ПУП – изменение на ПР) на УПИ ХІ – за училище в св. 14 по плана на с. Лешко, община Благоевград за образуване на нова улица тупик с о.т. 67а, о.т. 67б за осигуряване на достъп до УПИ ХІІ-162“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград