Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1089/2020

Изх. №3919(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.1542.2.9, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.1542.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в работилница за смяна на гуми“

възложител: Й. Т. , К. Т., М. К.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3919/11.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.1542.2.9, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.1542.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в работилница за смяна на гуми“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.1542.2.9 представлява складово помещение, находящо се на партерния етаж на триетажна жилищна сграда с идентификатор 17395.501.1542.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Сградата е електрозахранена, водоснабдена и присъединена към градската канализация. Складовото помещение е със самостоятелен вход откъм прилежащата улица.
С инвестиционното предложение се предвижда складовото помещение да се преустрои в работилница за смяна на гуми, като за целта ще бъдат монтирани машина за демонтаж на гуми, машина за баланс на гуми и машина за изправяне на джанти.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата и/или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, както и усвояване на друга територия извън тази на конкретния обект.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.1542.2.9, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.1542.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в работилница за смяна на гуми“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград