Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1091/2020

Изх. №3903(1)/18.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване в обхват УПИ VІ197б и имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Т.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3903/10.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване в обхват УПИ VІ197б и имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на настоящия проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-изменение на ПРЗ) в обхват УПИ VІ197б и имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански, област Благоевград е допуснато със Заповед № УТИ-56/31.03.2020 г. на кмета на община Сандански.
Съгласно представената документация УПИ VІ197б в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански е с площ 500 кв. м, а имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански е с площ 390 кв. м.
С изменението на действащия План за регулация се предвижда образуване на нов УПИ VІІ197а, като провежда регулационната линия по външните граници на поземлен имот 197а към поземлен имот 203, поземлен имот 197 и улица. Вътрешната регулационна линия между новообразувания УПИ VІІ197а и УПИ VІ197б се провежда на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията.
След изменението на Плана за регулация площта на УПИ VІІ197а ще бъде 396 кв. м, а на УПИ VІ197б - 582 кв. м.
С изменението на Плана за застрояване се предвижда запазване на отреждането за „Жилищно строителство“ по действащия План за застрояване, като се променя застрояването между УПИ VІІ197а и УПИ VІ197б от „ниско свободно“ в „ниско свързано“ при показатели Пзастр. до 60 % и Кинт. до 1,2.
Захранването на имотите с електроенергия е предвидено да се осъществи от намиращ се в близост стоманобетонов стълб.
Водоснабдяването се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод РЕ Ø160, минаващ по улица с о.т. 6-7-8, граничеща с УПИ VІІ197а и УПИ VІ197б.
Формираните отпадъчни води ще се заустят в съществуваща канализация PVC Ø160 по улица с о.т. 6-7-8.
С предвижданията на настоящия проект за ПУП – изменение на ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с изменение на ПУП-ПРЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект за ПУП, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с конкретния проекта за ПУП – изменение на ПРЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване в обхват УПИ VІ197б и имот пл. №197а в кв. 1 по плана на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПРЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград