Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1092/2020

Изх. №3159(3)/21.12.2020 г.

Уведомление за „Допълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: В. Н. 

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3159(2)/21.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за допълнение на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.,), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Допълнението на Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За първоначално разработеният бизнес план е проведено административно производство на основание и в изпълнение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №3159(1)/03.10.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, отчитайки местоположението и предвижданията на плана, а именно увеличаване на броя на отглежданите животни до 110 броя овце-месодайни и 1 брой други овце в рамките на животновъден обект регистриран в Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Благоевград с ветеринарен регистрационен № 5720300010 (стар № 2751-0067), в който към момента на разглеждане на бизнес плана е заявено, че се отглеждат 80 броя овце-месодайни и 1 брой други овце в селскостопанска сграда-овчарник със застроена площ от 219 кв. м (с идентификатор 57203.2.101.3), построена в поземлени имоти с идентификатор 57203.2.101 с площ от 2148 кв. м, и с идентификатор 57203.2.103 с площ от 7141 кв. м по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Полето, общ. Симитли, обл. Благоевград, и обстоятелствата, че животните се отглеждат оборно-пасищно и за изхранването им се стопанисват 123.864 дка естествени ливади.
От изложената в настоящето уведомление информация се изяснява, че допълнението на първоначалния бизнес план се изразява в предоставяне на данни за географското разположение на ползваните от стопанството имоти с цел изхранване на животните с обща площ в размер на 123.864 дка, същите явяващи се обект на представения за кандидатстване бизнес план по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
В случая, ползваните от стопанството имоти с цел изхранване на животните с обща площ в размер на 123.864 дка са:
 имот с номер 028005 по картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, община Симитли, област Благоевград;
 имот с номер 039019 по КВС за землището на с. Крупник, с ЕКАТТЕ 40052, община Симитли, област Благоевград;
 имоти с номера 006008, 109025 и 134017 по КВС за землището на с. Полена, с ЕКАТТЕ 57162, община Симитли, област Благоевград;
 имоти с номера 000094, 000103, 000108, 003006, 003015, 003056, 006009, 028040, 031031, 045011, 053017, 053023, 053030, 053046, 053057, 053074, 055052, 055060, 055061, 055062, 055081, 055088, 056002, 057003, 057004, 057009, 057015, 057031, 057033, 057035, 057036, 058003, 058014, 000103 и 000101 по КВС за землището на с. Полето, с ЕКАТТЕ 57203, община Симитли, област Благоевград.
С настоящето уведомление и документацията към него не се установява наличието на различаващи се данни от разгледаните и съобразени такива в рамките на приключилото производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС относно местоположението, капацитета на животновъдния обект, предвиждането за увеличаване на броя на отглежданите животни в рамките на животновъдния обект, както и за увеличаване размера на стопанисваните площи за изхранване на животните. Не се съдържат данни и за използване на пестициди и минерални торове в стопанисваните площи.
Съобразявайки всички данни, с бизнес плана не се предвижда промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ползваните от стопанството имоти с цел изхранване и отглеждане на животните.
С предвиденото допълнение на бизнес плана не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
От извършената проверка по отношение местоположението на ползваните от стопанството имоти с цел изхранване на животните спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното:
 имот с номер 028005 по КВС за землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, имот с номер 039019 по КВС за землището на с. Крупник, с ЕКАТТЕ 40052, имоти с номера 006008, 109025 и 134017 по КВС за землището на с. Полена, с ЕКАТТЕ 57162 и имоти с номера 000094, 000103, 000108, 003006, 003015, 003056, 006009, 028040, 031031, 045011, 053017, 053023, 053030, 053046, 053057, 053074, 055052, 055060, 055061, 055062, 055081, 055088, 056002, 057003, 057004, 057009, 057015, 057031, 057033, 057035, 057036, 058003, 058014, 000103 и 000101 по КВС за землището на с. Полето, с ЕКАТТЕ 57203, община Симитли, област Благоевград, не попадат границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, с оглед на което се извежда заключение, че за същите няма въведени режими произтичащи от Закона за защитените територии;
 имот с номер 039019 по КВС за землището на с. Крупник, с ЕКАТТЕ 40052, община Симитли, област Благоевград попада в границите на следните защитени зони:
 защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
 имот с номер 003056 и част от имот с номер 056002 по КВС за землището на с. Полето, с ЕКАТТЕ 57203, община Симитли, област Благоевград, попадат в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 останалите имоти (имот с номер 028005 по КВС за землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, имоти с номера 006008, 109025, 134017 по КВС за землището на с. Полена, с ЕКАТТЕ 57162 и имоти с номера 000094, 000103, 000108, 003006, 003015, 006009, 028040, 031031, 045011, 053017, 053023, 053030, 053046, 053057, 053074, 055052, 055060, 055061, 055062, 055081, 055088, 056002 (част), 057003, 057004, 057009, 057015, 057031, 057033, 057035, 057036, 058003, 058014, 000103 и 000101 по КВС за землището на с. Полето, с ЕКАТТЕ 57203, община Симитли, област Благоевград) не попадат в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР.
Във връзка с горното и в съображение, че към настоящия момент за защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна не е определен режим на дейностите в съответствие с правните норми на ЗБР се обуславя констатация, че за горепосочените имоти, в т. ч и части, попадащи в границите на защитената зона, няма въведени режими произтичащи от Закона за биологичното разнообразие.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 вр. с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното допълнение на бизнес плана, респективно предвижданията на бизнес плана, са допустими спрямо режима на дейностите в защитена BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, въведени със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че с осъществяването на конкретния бизнес плана не се създават условия и предпоставки за унищожаване, увреждане и/или трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, включително и птици, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното допълнение на разработения от възложителя Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за предвижданията на гореописаното допълнение на бизнес плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна на предвижданията или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./

Проектът за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на настоящия ПУП е допуснато със Заповед № 35/08.12.2020 г. на зам.-кмета на община Петрич.
В обхвата на разглеждания ПУП попада поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с площ 748 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“. Имотът е идентичен с обхвата на УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.
УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград е предвиден за ниско свободно застрояване с предназначение за „Семеен хотел“ съгласно действащия ПУП-ПРЗ. Предвидените градоустройствени показатели съгласно одобрения план са съответно височина до 10 м, Пзастр. - до 40 %, Позел. - мин. 30% и Кинт. - до 1,5 в зона за обществено обслужване „Оо“.
В имота е започнало строителство по влязло в сила Разрешение за строеж № 88/07.07.2010 г., което е извършено до кота +/-0.00.
С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда да се промени зоната на УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“, като се запазва свободното застрояване в зона /Жп/ и се променят устройствените показатели както следво: Пзастр. - 60%, Позел. - 40%, Кинт. - 1,2, Н ≤ 10 м.
Транспортния достъп до имота се осъществява по улица, граничеща на север с имота.
До имота са изградени ел.провод, водопровод и канализация. С ПУП не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, както и не се предвижда усвояване на друга територия, извън тази на конкретния урбанизиран имот.
С предвижданията на настоящия проект за изменение на ПУП-ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с изменение на ПУП-ПРЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект за изменение на ПУП-ПРЗ, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVІІ1747, кв. 79А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1747 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) от зона за обществено обслужване /Оо/ в зона /Жм/ и отреждането от „Семеен хотел“ в „Жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград