Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1093/2020

Изх. №3950(1)/21.12.2020 г.

уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, за образуване на два нови УПИ Х309 и УПИ ХІ309 с проектни площи - 405 кв. м за всеки с отреждане за „Жилищно строителство“ в зона Жм; Инвестиционни проекти за обекти: „Фотоволтаична инсталация до 30 kW в новообразуван УПИ ХІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград; Жилищна сграда в новообразуван УПИ Х309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград

възложител: „ДИГА КОНСУЛТ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3950/15.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, за образуване на два нови УПИ Х309 и УПИ ХІ309 с проектни площи - 405 кв. м за всеки с отреждане за „Жилищно строителство“ в зона Жм; Инвестиционни проекти за обекти: „Фотоволтаична инсталация до 30 kW в новообразуван УПИ ХІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград; Жилищна сграда в новообразуван УПИ Х309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на Комплексния проект за инвестиционна инициатива е разрешен със Заповед № 50/19.11.2020 г. на зам. кмета на община Сандански.
УПИ VІІІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград е с площ 810 кв. м. В имота е изградена жилищна сграда.
С проекта за изменение на действащия ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПРЗ се предвижда УПИ VІІІ309 в кв. 2 да се раздели два нови УПИ Х309 и УПИ ХІ309 с проектни площи - 405 кв. м за всеки и с отреждане за „Жилищно строителство“. В новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвижда ниско свързано застрояване при показатели Пл до 60 % и Кинт до 1,2, като се запазва статута на съществуващата жилищна сграда в новообразувания УПИ ХІ309.
С инвестиционните проекти се предвижда изграждане на:
- фотоволтаична инсталация до 30 kW в новообразувания УПИ ХІ309, кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански. Присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа ще се осъществи с кабел свързваш инсталацията с ново електромерно табло на съществуващ стълб, намиращ се на уличната регулационна линия на имота.
- жилищна сграда със ЗП 19.25 кв. м в новообразувания УПИ Х309, кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански. Захранването с вода ще се осъществи от съществуващо сградно водопроводно отклонение попадащо в новообразувания УПИ ХІ309. Отпадъчните води ще се отвеждат във съществуваща изгребна яма. Захранването с ел.енергия ще се осъществи от стълб, намиращ се на уличната регулация.
На този етап не са налични данни, че с КПИИ, се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното КПИИ, не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 29/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІІІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, за образуване на два нови УПИ Х309 и УПИ ХІ309 с проектни площи - 405 кв. м за всеки с отреждане за „Жилищно строителство“ в зона Жм; Инвестиционни проекти за обекти: „Фотоволтаична инсталация до 30 kW в новообразуван УПИ ХІ309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград; Жилищна сграда в новообразуван УПИ Х309 в кв. 2 по плана на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./