Съдържание

Посетители

В момента има 356  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1095/2020

Изх. №3954(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща игрална зала с идентификатор 56126.602.3554.1.5 в кафе-бар, разположена в сграда с идентификатор 56126.602.3554.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.602.3554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. Ф., Ф. А.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3954/16.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство на съществуваща игрална зала с идентификатор 56126.602.3554.1.5 в кафе-бар, разположена в сграда с идентификатор 56126.602.3554.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.602.3554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда преустройство на съществуваща игрална зала в кафе-бар. Залата представлява самостоятелен обект с идентификатор 56126.602.3554.1.5, разположен на партерния етаж на триетажна жилищна сграда с идентификатор 56126.602.3554.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.602.3554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.
Обектът е водоснабден, електрозахранен и свързан с канализационната мрежа на населеното място. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Достъпът до имота се осъществява по уличната мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща игрална зала с идентификатор 56126.602.3554.1.5 в кафе-бар, разположена в сграда с идентификатор 56126.602.3554.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.602.3554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./