Съдържание

Посетители

В момента има 385  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1096/2020

Изх. №3964(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж в магазин за цветя и стоки за тъжни помени в сграда с идентификатор 56126.602.1031.26 (УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Л. В.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3964/17.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж в магазин за цветя и стоки за тъжни помени в сграда с идентификатор 56126.602.1031.26 (УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация сграда с идентификатор 56126.602.1031.26 представлява гараж със застроена площ 19 м2. Достъпът до сградата е осигурен по ул. „Ел тепе“ в гр. Петрич и междублоковото пространство.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено преустройство и промяна предназначението на помещението от гараж в магазин за цветя и стоки за тъжни помени. Сградата е водоснабдена и захранена с електроенергия, а образуваните отпадъчни води се заустват в съществуващата канализация на града.
По време на реализацията на инвестиционното предложение са предвидени следните строително-монтажни дейности: боядисване на помещенията; подмяна на подови настилки и подмяна на гаражна врата с търговска витрина. След преустройството на гаража за нуждите на новото предназначение ще бъдат обособени следните помещения: зона за клиенти; зона за продажба; санитарен възел и изолационно преддверие.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж в магазин за цветя и стоки за тъжни помени в сграда с идентификатор 56126.602.1031.26 (УПИ I, кв. 43 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./