Съдържание

Посетители

В момента има 580  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1097/2020

Изх. №3969(1)/22.12.2020 г.

Уведомление за проектно предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“ по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за ВОМР с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443, финансирана по „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020“ чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

възложител: СОПД „МЕСТНА АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - РАЗЛОГ“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3969/17.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проектно предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С гореописаното проектно предложение се цели прилагане на интегриран подход, съчетаващ дейности за съхраняване, развитие и популяризиране на местната културна и природна идентичност на територията на община Разлог като ценен природен ресурс за живота и туристическото предлагане в селските райони. Конкретните (специфични) цели на проектното предложение са следните:
1. Да се проучи, документира и представи в книга и филм териториалната идентичност на община Разлог като нов туристически продукт, популяризиращ дестинацията.
2. Да се изградят партньорства и да се създаде мрежа между местни организации с културна и екологична насоченост за съвместни инициативи, насочени към устойчиво развитие на основата на природното и културното наследство.
3. Да се активизират за участие в образователно информационни събития и екологични кампании представителите на местната общност, включително на уязвими и малцинствени групи (роми).
4. Чрез подходящи дейности и материали, предназначени за представители на различни възрастови и социални групи, да се насърчи съхраняването и популяризирането на културното наследство, опазването на природното богатство и на околната среда.
Проектното предложение включва следните неинвестиционни дейности:
1. Изготвяне на проучвания, анализи, планове и програми.
2. Работа в мрежа с местни организации и институции за съвместно планиране и провеждане на информационно - образователни форуми и местни инициативи за съхраняване и развитие на природното и културно наследство като среда за живот и туризъм.
3. Организиране и провеждане на информационен ден по проекта.
4. Организиране и провеждане на фотоизложба „Културно - природното многообразие на Разложкия край”.
5. Организиране и провеждане на „Празник сред природата”.
6. Организиране и провеждане на екологични кампании за почистване на планински територии (за възрастни).
7. Организиране и провеждане на екологични кампании за почистване на зелени обществени и училищни площи в населените места (за деца).
8. Изготвяне на видео продукции: филм за Разлог и селата (туристически продукт, популяризиращ местната идентичност) и образователни видеоклипове за околната среда.
9. Осигуряване на материали (с лога и наименование на проекта) за кампаниите по почистване и за насърчаване на опазването на природата, включващи: биоразградими компостируеми торби за отпадъци и биоразградими ръкавици; тениски и шапки; комплект: раница - мешка със светлоотразителна лента, дъждобран в малка топка с приспособление за прикрепяне към раницата, алуминиева спортна бутилка и двоен сет кутии за храна с прибори.
10. Изготвяне на информационно-образователни семейни комплекти, включващи: настолна образователна игра „Култура и природа - опознай Разлог“; книжка за рисуване „Рисувам моя роден край“ и кутия с моливи; книга „Разлог: традиции и природа за бъдещето“, поставени в торбичка с надписи и лога за проекта.
11. Изготвяне на информационен плакат и информационна брошура по проекта.
12. Изготвяне на информационна табела по проекта.
Произтичащите дейности от проектно предложение не са свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.
Във връзка с горе изложеното предвидените с проектното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което проектното предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“, не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
В териториалния обхват на община Разлог попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:
- част от Национален парк „Рила“,обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 552/2001 г. на Министерски съвет е приет План за управление на националния парк;
- част от Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет План за управление на националния парк;
- резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, обявен със Заповед №976/26.12.1979 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет, попадащ изцяло в границите на Национален парк „Пирин“;
- защитена местност „Калугерица“ обявена със Заповед №25/09.01.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет;
- природна забележителност „Карстов извор и пещера в местността „Кьошката“, обявена със Заповед №1635/27.051976 г. на Министерство на горите и горската промишленост.
На територията на община Разлог попадат изцяло или част от следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“:
- BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.);
- BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.);
- BG0000626 “Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-379/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.);
- BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-378/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.);
- BG0002129 “Рила буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.);
- BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.);
- BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);
- BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 100/2008 г.);
- BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че проектно предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“ е допустимо при съобразяване на произтичащите от проектното предложение дейности с:
 режимите на гореописаните защитени територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;
 режимите на гореописаните защитените зони, определени със заповедите за обявяването им.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитени. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното проектно предложение „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог“ по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за ВОМР с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443, финансирана по „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020“ чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./