Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1099/2020

Изх. №3937(1)/23.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване - БМКТП 20/0,4 кV 1х400 к\/А и кабел 20kV за БМКТП 20/0,4 кV за увеличаване на мощност на работилница, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.91.15, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА-68“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3937/15.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Външно ел. захранване - БМКТП 20/0,4 кV 1х400 к\/А и кабел 20kV за БМКТП 20/0,4 кV за увеличаване на мощност на работилница, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.91.15, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация в имот с идентификатор 04279.91.15 е изграден картонажен цех и склад, въведен в експлоатация с Удостоверение №170/08.12.2008 г. издадено от главния архитект на община Благоевград.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външно ел. захранване с цел увеличаване на мощността на обекта, което включва изграждане на: трафопост тип БТКП 20/0.4 кV в имота; кабелно захранване за БТКП, от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „Айдарово“, като дължината на кабелното трасе 20 кV е 39.4 м и премине през имота; захранване на обекта, от новия БКТП до ГРТ ще се положи кабел НН с дължина около 40 м.
От главния архитект на общината е издадена Виза №АП-0104-422/.2019 г. за изработване на инвестиционен проект за допълващо застрояване – трафопост в имот с идентификатор 04279.91.15 по КК и КР на гр. Благоевград.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. захранване - БМКТП 20/0,4 кV 1х400 к\/А и кабел 20kV за БМКТП 20/0,4 кV за увеличаване на мощност на работилница, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.91.15, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./