Съдържание

Посетители

В момента има 296  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1100/2020

Изх. №3991(1)/29.12.2020 г.

Уведомлениеза инвестиционно предложение “Обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“ в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3991/21.12.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“ в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“ в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич. Обектът е водоснабден и електроснабден от разпределителните мрежи на гр. Петрич, а отпадъчните води са включени в канализационната мрежа на населеното място. Транспортния достъп е осигурен от уличната мрежа.
С инвестиционното предложение се предвижда:
- цялостно премахване на остатъците от съоръжения и пейки;
- цялостна подмяна на тротоарната настилка;
- направа на нова вертикална планировка за подпомагане отвеждането на дъждовната вода и осигуряване на достъпна среда;
- подмяна на градински бордюри ;
- полагане на ударопоглъщаща настилка при съоръженията за игра и спортното игрище;
- монтиране на нови игрови съоръжения обособени в зони за 2 групи ясли с едно общо комбинирано съоръжение за игра и 4 групи детска градина с 2 общо комбинирани съоръжения, едното от които подходящо за ползване от деца в неравностойно положение;
- монтиране на разнообразни занимателни и образователни игри;
- създаване на възможност за игра на деца с увреждания;
- ограждане на спортното игрище с висока ограда;
- подмяна на парапети по площадката;
- подмяна на оградни пана по периферията на имота;
- обособяване на вход от южния край на имота с цел създаване на възможност на достъп на механизирана техника;
- ситуиране на повече пейки и кошчета за отпадъци, които да обслужат адекватно нуждите от активен и пасивен отдих на територията на площадките за игра;
- монтаж на стълбищна платформа за осигуряване на достъпна среда до всяка точна на площадката.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“ в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./