Съдържание

Посетители

В момента има 344  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1101/2020

Изх. №2256(17)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда за продажба на авточасти, склад, офис помещения, кафе аперитив, гаражи и автокъща в поземлен имот с идентификатор 05606.17.176 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. К.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №2256/13.07.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, писмо с Вх. №2256(2)/04.09.2020 г. на кмета на Община Гоце Делчев и допълнителна информация и документация с Вх. №2256(6)/06.11.2020 г., Вх. №2256(10)/23.11.2020 г. и Вх. №2256(14)/11.12.2020 г., на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на търговска сграда за продажба на авточасти, склад, офис помещения, кафе аперитив, гаражи и автокъща в поземлен имот с идентификатор 05606.17.176 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на търговска сграда със застроена площ до 800 кв. м на два етажа, в която да бъдат обособени търговска част за пакетиране и продажба на готови елементи за авточасти на площ до 100 кв. м, склад на площ до 600 кв. м, офис помещение на площ до 50 кв. м, кафе аперитив на площ до 20 кв. м, гараж с площ до 30 кв. м и автокъща. В обекта не се предвижда да се сменят масла и други смазочни течности.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в обхвата на поземлен имот с идентификатор 05606.17.176 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Борово) с площ 2499 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „нива“.
За нуждите на инвестиционното предложение се предвижда използването на вода от предвиден за изграждане в границите на имота собствен водоизточник с прогнозна дълбочина до 10 м и географски координати 413603.593, 234425.163, за питейно-битови нужди на сградата в размер на 0.5 куб. м/ден (183 куб. м/година), което представлява около 0.006 л/сек.
Формираните битови отпадъчни води до 15 куб. м/месечно се предвижда да бъдат отвеждани посредством площадкова канализация в бетонова изгребна яма с вместимост 15 куб. м, предвидена да бъде изградена в обхвата на имота. За обслужването на същата е представен сключен договор от 28.09.2020 г. с „ДЖИ ПИ КЛИИН“ ЕООД.
Захранването на имота с електроенергия е предвидено да се осъществи от трафопост на електроразпределителното дружество обслужващо района.
Достъпът до имота е предвидено да се осъществява от асфалтов третокласен път, граничещ с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-213(7)/22.12.2020 г., постъпило с Вх. №2256(16)/22.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда за продажба на авточасти, склад, офис помещения, кафе аперитив, гаражи и автокъща в поземлен имот с идентификатор 05606.17.176 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-213(7)/22.12.2020 г. на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./