Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1109/2020

Изх. №3636(5)/31.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград и изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по КККР на с. Лешница“

възложител: „ВОЯ ФАШИОН“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3636/12.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация с Вх. №3636(2)/24.11.2020 г. и Вх. №3636(4)/21.12.2020 г., на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност „Синаница“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград и изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по КККР на с. Лешница“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация горецитираното инвестиционно предложение се явява предвиждане за реализация на изцяло ново инвестиционно предложение в обхвата на поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лешница). Същото съответства само като обхват с първоначално заявено от възложителя инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, сграда за обществено обслужващи, производствено складови дейности и транспортна инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, за което въз основа на проведено административно производство по реда и условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС директорът на РИОСВ-Благоевград се произнесъл с писмо с изх. № 2251(3)/15.07.2020 г. По първоначалното инвестиционно предложение не са отпочнати дейности във връзка с неговата реализация.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в обхвата на поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по КККР на с. Лешница с площ 7702 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“ да бъде изградена производствена сграда с приблизителна застроена площ от 3600 кв. м, в която ще се извършва шивашка дейност. В сградата се предвижда да бъдат обособени производствени и складови помещения, и административно-битова част.
Захранването с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осигури от преминаващ в близост до имота водопровод. Формираните битови отпадъчни води е предвидено да се отвеждат в предвидена за изграждане водоплътна изгребна яма в рамките на имота.
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана и с предвиждане за изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по ККР на с. Лешница. Предвижда се демонтаж на един стоманобетонов стълб от имота и монтаж на два нови стоманорешетъчни стълба. Предвижда се и преместване на МТП „Пежо“ в края на имота. Съществуващия кабел за ТП „Руменов“ не се засяга. Предвиденото изместване е с цел максимално използване на застрояването поради наложените ограничения от сервитута на преминаващия през имота ВЕЛ 20 КV „Дамяница“.
Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград и изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по КККР на с. Лешница“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.59.27, местност Синаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград и изместване на въздушна линия CpH/20КV/ „Дамяница“, МТП „Пежо“, BL_0797 и кабелна линия CpH/20КV/ за ТП „Руменов“, BL_7109, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 43565.59.27 по КККР на с. Лешница“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./