Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1111/2020

Изх. №3981(1)/31.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за образуване на два нови имота с идентификатори 04279.116.95 и 04279.116.96 с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно жилищно строителство“

възложител: В. С., Н. С.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №3981/18.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за образуване на два нови имота с идентификатори 04279.116.95 и 04279.116.96 с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно жилищно строителство попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на настоящия проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (КККР на гр. Благоевград) е допуснато със Заповед №314/27.03.2019 г. на заместник-кмет по строителство и сигурност на Община Благоевград при съобразяване на устройствената зона и устройствените показатели с одобрения Общ устройствен план на община Благоевград, а именно: Устройствена зона - „Жм1“: Устройствени показатели: Височина на застрояване до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Минимална озеленена площ - 40 % и Специфични параметри - паркиране в имота.
Настоящия проект за ПУП - изменение на ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по КККР на гр. Благоевград представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „незастроен имот за жилищни нужди“ с площ 3000 кв. м.
Основната цел на плана е делба на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по КККР на гр. Благоевград и образуване на два броя нови поземлени имота с идентификатори 04279.116.95 и 04279.116.96 по КККР на гр. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно жилищно строителство и с площи както следва: новообразуван поземлен имот с идентификатор 04279.116.95 с площ 2000 кв. м и новообразуван поземлен имот с идентификатор 04279.116.96 с площ 1000 кв. м.
С предвижданията на настоящия проект за ПУП – изменение на ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с изменение на ПУП-ПРЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект за ПУП, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с конкретния проекта за ПУП – изменение на ПРЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.166.39 в местността Пенков чифлик - Ш.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за образуване на два нови имота с идентификатори 04279.116.95 и 04279.116.96 с предназначение „за жилищно строителство“- ново ниско свободно жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП – изменение на ПРЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед №405/18.12.2020 г./