Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №38/2021

Изх. №71(1)/19.01.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К.

Във връзка с подаденото от Вас в качеството на упълномощено лице уведомление с Вх. №71/11.01.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма се явяват следните поземлени имоти по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог):
• поземлен имот с идентификатор 61813.720.5 в местността Раплево, с площ 5001 кв. м (0.5001 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, начин на трайно ползване (НТП) „Иглолистна гора“;
• поземлен имот с идентификатор 61813.707.37 в местността Раплево, с площ 1994 кв. м (0.1994 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, НТП „Иглолистна гора“;
• поземлен имот с идентификатор 61813.703.47 в местността Мразеница, с площ 2000 кв. м (0.2 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, НТП „Иглолистна гора“.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ в периода 2012-2013 г., съгласно която:
 в поземлен имот с идентификатор 61813.720.5 попадат части от насажденията обособяващи отдел, подотдел 118 „ч“ (0.4577 ха) и 118 „1“ (0.0418 ха);
 в поземлен имот с идентификатор 61813.707.37 попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 193 „к“ (0.1662 ха);
 в поземлен имот с идентификатор 61813.703.47 попада насаждението обособяващо отдел, подотдел 196 „г“.
Съобразно представената информация и документация таксационните характеристики на насажденията в имотите са както следва:
• за отдел, подотдел 188 „ч“: насаждението е с неравномерен строеж. На площ от 0.1 ха е налично насаждение със състав черен бор 10, със семенен естествен произход, на възраст 30 години, с пълнота 1.0, височина 11 м, диаметър 12 см, бонитет 2. На площ от 0.36 ха е налично насаждение със състав черен бор 8, бял бор 2, със семенен изкуствен произход, на възраст от 52 години, пълнота 0.8, височина 21 м, диаметър 21 см, бонитет 2. В тази площ са налични надлесни дървета от черен бор на възраст 117 години, средна височина 24 м, диаметър 54 см. Насаждението е класифицирано към стопански клас „Черборов високобонитетен“;
• за отдел, подотдел 193 „к“: насаждението е с неравномерен строеж. На площ от 0.11 ха е налично насаждение със състав бял бор 10, със семенен естествен произход, на възраст 22 години, пълнота 1.0, височина 10 м, диаметър 12 см, бонитет 1. В тази част е налична повредена дървесна маса в следствие на ветровал.
На площ от 0.05 ха е налично насаждение със състав бял бор 7, бук 3, съответно със семенен изкуствен произход и с издънков произход, възраст 52 години, пълнота 1.0, височина 10 м, диаметър 12 см, бонитет 1. Насаждението е класифицирано към стопански клас „Бялборов високобонитетен“;
• за отдел, подотдел 196 „г“: насаждението е с равномерен строеж; състав – бял бор 8, бук 2; произход – семенен; възраст – 62 години; пълнота – 0.9; височина – съответно 21, 17 м; диаметър – съответно 30, 18 см; бонитет – 3. Класифицирано е към стопански клас „Бялборов средно и нискобонитетен“.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия:
 в отдел, подотдел 188 „ч“: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 15% и сеч на надлесни дървета от черен бор с интензивност 100%;
 в отдел, подотдел 193 „к“: извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност до 20%;
 в отдел, подотдел 196 „г“: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност до 20%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища.
С горскостопанската програма не се предвиждат дейности свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-379/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020 г.); защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.); защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) и защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
С горскостопанската програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че същата ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград