Съдържание

Посетители

В момента има 364  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №40/2021

Изх. №101(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

възложител: И. Й.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №101/12.01.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич попадат в поземлени имоти с идентификатори 56126.602.1194, 56126.602.1188 и 56126.602.1193 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич.
Изработването на проектът за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I1194, УПИ II1187 и УПИ XX1193, кв. 165 по плана на гр. Петрич, като се промени източната и западната граница на УПИ XX1193, кв. 165 по плана на гр. Петрич, като мине по имотните граници на имот с идентификатор 56126.602.1193 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич е допуснат със Заповед № 37/22.12.2020 г. на зам. кмета „ТСУ, С и Б“ на община Петрич.
Основната цел на изменението на плана за регулация е изменение на регулацията между УПИ I1194, УПИ II1187 и УПИ XX1193, кв. 165 по плана на гр. Петрич при условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, като вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие на съществуващите граници на поземлените имоти.
След реализиране на плана УПИ XX602.1193, кв. 165 по плана на гр. Петрич ще бъде с площ 566 м2 и ще бъде с отреждане „жилищно строителство“.
Транспортния достъп до имотите се осигурява от уличната мрежа на гр. Петрич. Имотите са водоснабдени и електроснабдени, а отпадъчните води за са заустени в канализационната мрежа на гр. Петрич.
С проектът за изменение на ПУП - ПР не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград