Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №41/2021

Изх. №108(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на център за образователни инициативи в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: А. К.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №108/13.01.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на център за образователни инициативи в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово с площ 1043 м2 да бъде изградена двуетажна сграда със застроена площ 200 м2 и предназначение център за образователни инициативи. В същия е предвидено да бъдат извършвани езикови, кандидат-студентски и след обучителни курсове. Предвидено е в центъра да бъдат обучавани до 30 човека.
Водоснабдяването за питейно - битови нужди е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на с. Абланица. Отпадъчните води ще се отвеждат в канализационната мрежа на селото. Електрозахранването ще се извърши от електропреносната мрежа на населеното място. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски пътища.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на център за образователни инициативи в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград