Съдържание

Посетители

В момента има 369  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №42/2021

Изх. №113(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ IV - 391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №113/13.01.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ IV - 391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната в РИОСВ - Благоевград документация за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-391 в кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ от директора на РИОСВ - Благоевград е издадено писмо с изх. № 3483(1)/04.11.2019 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Според представената документация за строеж жилищна сграда в УПИ IV-391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански от главен архитект на община Сандански е издадено Разрешение за строеж № 49/27.04.2020 г.
С инвестиционното предложение е предвидено удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с въздушна кабелна линия (ВЕЛ) за захранване на жилищна сграда в УПИ IV-391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански. Намерението е свързано с монтаж на три броя стълба ниско напрежение с височина 9.5 м и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници. Дължината на новия въздушен участък е 77 м е изцяло в регулацията на с. Джигурово. Предвижданото удължаване е от съществуващ стълб № 15.1 на клон „Б“ от ТП „Джигурово - 1“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ IV-391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград