Съдържание

Посетители

В момента има 472  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №44/2021

Изх. №112(1)/21.01.2021 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19, местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“

възложител: М. В., Х. В.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №112/13.01.2021 г. на РИОСВ – Благоевград, което приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за горепосочения проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Изменението на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19, местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предвиждането за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19, местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“ е допуснато за изработване със Заповед №1682/30.11.2020 г. на заместник-кмет по строителство и сигурност на Община Благоевград при съобразяване на устройствената зона и устройствените показатели с одобрения Общ устройствен план на община Благоевград, а именно: Устройствена зона - „Смф1“; Устройствени показатели: Височина на застрояване - максимум 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 1.5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 % и Специфични параметри - паркиране в имота. Със заповедта е спряно прилагането на действащите ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19 местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград.
С изменението на ПУП – ПЗ се предвижда обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19 местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15 по КК на гр. Благоевград, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“.
След обединението, в обхвата на новообразувания имот се предвижда да бъде изградена складова база за пакетирани промишлени стоки с магазин и офис с максимална разгъната застроена площ до 400 кв. м.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, чрез водопроводно отклонение с дължина около 100 м. Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма, предвидена за изграждане в рамките на новообразувания имот. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа на населеното място.
С предвижданията на настоящия проект за изменение на ПУП – ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с проекта дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС№ или екологична оценка (ЕО).
Съобразено с обхвата на настоящия проект за изменение на ПУП – ПЗ, същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящия проект за изменение на ПУП – ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19, местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект за изменение на ПУП – ПЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград