Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1236/2021

Изх. №4038(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:  Г. А. и др.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4038/06.12.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на ПУП-ПП е разрешено с Решение №364 по Протокол № 12/27.08.2021 г. от проведено заседание на Общински съвет – Благоевград.
Основната цел на проекта на Подробен устройствен план – парцеларен (ПУП-ПП) е трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на поземлен имот с идентификатор 27231.35.30 (полски път-общинска собственост) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград.
Трасето на водопровода ще бъде 160,61 м, а канализацията – 148,77 м.
С проекта на ПУП - ПП не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП-ПП дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград