Съдържание

Посетители

В момента има 499  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1240/2021

Изх. №4128(1)/13.12.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17395.221.51 по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. В.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4128/10.12.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17395.221.51 по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 17395.221.51 с площ 6500 кв. м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“. Същият попада в обхвата на подотдели: 339/м (култура от бб9 на възраст 50 г., пълнота 0,7, бук1 изд., черен бор, келяв габър, воден габър, бреза, орех, бб7 сем. 10 г., пълнота 0,5, воден габър3 изд.), 339/н (бук10, изд. възраст 60 г., пълнота 0,5, воден габър, мъждрян, бб, келяв габър, бук7, сем. 30 г., пълнота 0,3, воден габър3, изд., келяв габър) по ГСП на ДГС Гоце Делчев 2016 г.
Данните за насаждението в имота са актуализирани, както следва: за подотдел 339/м (култура от черен бор9 на възраст 55 г., пълнота 0,7-0,8, бук1). На терен е установено, че дървесния вид формиращ състава на насаждението в подотдел 339/м, е черен бор, а не бял бор. Съгласно приложената програма се предвижда извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност до 20% в подотдел 339/м. В подотдел 339/н, не се предвиждат горскостопански мероприятия.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17395.221.51 по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград