Съдържание

Посетители

В момента има 435  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1257/2021

Изх. №4069(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 13.5 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ IV - 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна на покрива на съществуваща двуетажна масивна сграда (западен калкан) и в УПИ IV- 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Н. Г.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4069/07.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 13.5 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ IV - 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна на покрива на съществуваща двуетажна масивна сграда (западен калкан) и в УПИ IV- 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград:
- УПИ IV - 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна е с площ 865 м2 и в същия е изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 51.08 м2;
- За инвестиционно предложение за “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ - 298,1141, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна на покрива на съществуваща двуетажна масивна сграда (западен калкан) и в пл. № 298 от УПИ - 298,1141, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ от директорът на РИОСВ - Благоевград е издадено писмо с изх. № 1015(2)/22.03.2021 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.). Според представената с уведомлението информация същата е въведена в експлоатация и е присъединена към електропреносната мрежа на разпределителното дружество.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда освен изградената инсталация за производство на електрическа енергия на покрива и фасадната конструкция на съществуващата в двуетажна масивна жилищна сграда (западен калкан) УПИ IV - 298, кв. 27 на площ от 5 м2 и в УПИ IV - 298, кв. 27 на площ от 130 м2 да бъде монтирана още една фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 13.5 kW. Присъединяването на фотоволтаичната инсталация ще се осъществи съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Така заявено инвестиционното предложение е изменение на инвестиционно предложение, за което за което директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо изх. № 1015(2)/22.03.2021 г., което не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.) и защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 13.5 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ IV - 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна на покрива на съществуваща двуетажна масивна сграда (западен калкан) и в УПИ IV- 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград