Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1261/2021

Изх. №4098(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4098/08.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград:
УПИ VI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич е с площ 459 м2. В имота е изградена жилищна сграда, за която е издадено писмо с изх. № 3016(1)/15.09.2021 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и от главен архитект на община Петрич издадено Разрешение за строеж № 128/05.10.2021 г.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено на южния скат на покривната плоскост на изградената в имота жилищна сграда и на терена да бъде монтирана фотоволтаична инсталация. Предвидено е четири броя от модулите да бъдат монтирани на покрива на сградата. Фотоволтаичната инсталация ще се присъединена с ел. кабел към електрически стълб, находящ се непосредствено до новопредвидения обект.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.) и защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград