Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1264/2021

Изх. №2779(12)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка – допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Г. Г.

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 2779/20.08.2021 г. на РИОСВ – Благоевград и допълнителна информация за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на автомивка – допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на контролно-диагностичен пункт и офиси“ в имот с номер 008001 (ПИ 52101.8.1) с площ 3185 кв. м, землище на с. Ново Лески, община Гоце Делчев, област Благоевград, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с Решение №31-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие. Имотът е застроен. Изградена е сграда за автосервиз.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на автомивка – допълващо застрояване на площ от около 100 кв. м с три клетки за миене на лекотоварни автомобили.
Водоснабдяването на обекта за питейно-битови цели и за автомивката е предвидено да се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец с дълбочина до 10 м. Отпадъчните води ще се отвеждат в канализационната мрежа на с. Ново Лески, след преминаване през каломаслоуловител. Има възможност и за изграждане на водоплътна изгребна яма с обем около 15 куб. м.
Електрозахранването е реализирано от ел. разпределителната мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването и.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите, свързаната с него нормативна база и изискванията, разписани в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград с изх. №П-01-187(5)/16.12.2021 г.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове птици не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка – допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 52101.8.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-187(5)/16.12.2021 г. на директора на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград