Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1266/2021

Изх. №4015(3)/20.12.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на 2 (два) броя нови имоти с идентификатори 57159.213.790 и 57159.213.791 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на застрояване на съществуващите сгради“

възложител: „БРАВО 60“ ЕООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с Вх. №4045/06.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект на ПУП и допълнителна информация към него с Вх. №4045(2)/16.12.2021 г., които приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проект на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на 2 (два) броя нови имоти с идентификатори 57159.213.790 и 57159.213.791 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на застрояване на съществуващите сгради попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград е с площ 10841 кв. м и предназначение за „жилищно строителство“. В имота има изградени: жилищна сграда със застроена площ 184 кв. м; постройка на допълващото застрояване със застроена площ 32 кв. м; религиозна сграда със застроена площ 20 кв. м и хангар, депо, гараж със застроена площ 39 кв. м. Имотът е електрозахранен от ВмрНН на МТТ „Овчарник-Покровник“.
С проекта на ПУП-ИПЗ се предвижда разделяне на имота на 2 (два) броя нови поземлени имоти с идентификатори: 57159.213.790 с площ 400 кв. м и 57159.213.791 с площ 10441 кв. м и предназначение „за жилищно строителство“.
За новообразувания поземлен имот с идентификатор 57159.213.791 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград не се предвижда застрояване, а само запазване на съществуващите сгради.
В новообразувания поземлен имот с идентификатор 57159.213.790 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград е предвидено да се изгради една жилищна сграда със застроена площ 100 кв. м. Водоснабдяването на сградата е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Покровник, като за целта ще се изгради нов водопроводен клон продължение на съществуващ (разположен в близост до имота). Формираните отпадъчни води е предвидено да се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма в имота.
Настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съобразно представената информация и документация, на този етап не са налични данни, че с настоящият проект на ПУП – изменение на ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящия проект на ПУП–ИПЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на 2 (два) броя нови имоти с идентификатори 57159.213.790 и 57159.213.791 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на застрояване на съществуващите сгради“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград