Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1269/2021

Изх. №4135(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за разширение на инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в поземлен имот с идентификатор 05606.16.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. Б.

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4135/10.12.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Разширение на инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в поземлен имот с идентификатор 05606.16.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в поземлен имот с идентификатор 05606.16.90 (стар номер 016090), местност Балтовици по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №4092(1)/09.12.2015 г. Съгласно същото е предвидено изграждане на два броя гаражи за ремонт на мотоциклети със застроена площ 80 кв. м, един брой гараж за съхранение на мотоциклети и магазин за мото части със застроена площ 70 кв. м.
Към настоящия момент в имота е изградена сграда със застроена площ 165 кв. м, в която са обособени: два броя гаражи и магазин за авточасти. Сградата е водоснабдена и захранена с ел. енергия.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуващата сграда с около 100 кв. м, която ще се ползва за склад.
Не се предвижда промяна в ел. захранването, водоснабдяването и заустването на отпадъчните води.
Така заявеното разширение на инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното разширение на инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в поземлен имот с идентификатор 05606.16.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград