Съдържание

Посетители

В момента има 312  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1272/2021

Изх. №4159(1)/20.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство и монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. М.

Във връзка представеното Вас уведомление с Вх. №4159/14.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Жилищно строителство и монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено В поземлен имот с идентификатор 57176.209.5 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗРЗСППЗ)“ и площ 800 м2 да бъде изградена жилищна сграда. Предвидено е и върху покрива на ново предвидената сграда и в прилежащия ѝ терен да бъдат монтирани фотоволтаични панели с инвертори с обща инсталирана мощност до 30 kW. Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи от ел. разпределителната мрежа в района, посредством подземно положен кабел ниско напрежение. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа в района. Образуваните отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация. Транспортния достъп ще се осъществява от север, по асфалтиран път свързващ с. Поленица и гр. Сандански.
Настоящето инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящето инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство и монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград