Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1295/2021

Изх. №4246(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.4938, 56126.600.491, 56126.600.7424 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел образуване на нов самостоятелен УПИ LXI 600.4938, 600.491, 600.7424 и отреждане за „Производствено-складови дейности“

възложител: „ТОПМЕТАЛ“ ЕООД

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4246/20.12.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.4938, 56126.600.491, 56126.600.7424 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел образуване на нов самостоятелен УПИ LXI 600.4938, 600.491, 600.7424 и отреждане за „Производствено-складови дейности, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на ПУП-ПРЗ е допуснат със Заповед №44 от 10.12.2021 г. на зам. кмета на община Петрич.
Съгласно представената информация и документация поземлени имоти с идентификатори 56126.600.4938, 56126.600.491 и 56126.600.7424 са разположени в урбанизираната територия на гр. Петрич – Промишлена зона. Имотите са начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и площи съответно: 440 кв. м, 1726 кв. м и 521 кв. м.
В поземлен имот с идентификатор 56126.600.491 са изградени три едноетажни промишлени сгради. За сгради с идентификатори 56126.600.491.1 и 56126.600.491.3 има издадено удостоверение за търпимост № 76/23.06.2021 г. на Главен архитект на община Петрич. Поземлени имоти с идентификатори 56126600.4938 и 56126.600.7424 са незастроени.
Основата цел на плана е обединяване на имотите в един общ урегулиран имот с площ 2687 кв. м и същия да се отреди за „Производствено-складови дейности“ със следните устройствени параметри: Устройствена зона – Предимно производствена (Пп); П застр. – максимално 80%; П озел. – минимално 20%; Кинт. – 2,5; Височина Н – 10 м.; Начин на застрояване – свободно „е“.
Изградените сгради се предвижда да бъдат запазени. Имотът е водоснабден, електрозахранен и свързан с канализационната мрежа на населеното място.
С плана не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения, както и изграждане на нова довеждаща инфраструктура.
Достъпът се осъществява от уличната мрежа на населеното място – имот 56126.600.9816 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич.
С проекта на ПУП-ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП-ПЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.4938, 56126.600.491, 56126.600.7424 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел образуване на нов самостоятелен УПИ LXI 600.4938, 600.491, 600.7424 и отреждане за „Производствено-складови дейности“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 392/15.12.2021 г