Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1609/2022

Изх. №5103(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към хотел „Медите“ (сграда с идентификатор 57176.1.28.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград), находящ се в поземлен имот с идентификатор 57176.1.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „И.Г.ТУРС“ ЕООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №5103/05.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Пристройка към хотел „Медите“ (сграда с идентификатор 57176.1.28.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград), находящ се в поземлен имот с идентификатор 57176.1.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 57176.1.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград е с площ 21037 кв. м, трайно предназначение на територията Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“.
В имота са изградени хотел „Медите“, СПА център, фитнес център, снек-бар, нощен бар, ваканционно селище, включващо 8 броя къщи за гости, открити басейни с бар, тенис кортове, вътрешни за имота улици, пешеходни алеи, паркинг, кътове за отдих и зелени площи. Имотът е присъединен към водопроводната, канализационната е ел. разпределителната мрежа на с. Поленица.
Хотел „Медите“ (сграда с идентификатор 57176.1.28.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград) е със ЗП 1260 кв. м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на двуетажна масивна пристройка от южната страна на хотел „Медите“, представляваща разширение на залата за посетители към съществуващия ресторант на кота 3,25 м, а на кота +0,00 м представлява разширение на закрития плувен басейн в западната част и разширение на ресторанта от източната част на кота +0,00 м.
Функционално сградата (пристройката) е разпределена както следва:
• На коти -0,69 м; +0,00 м и +0,45 м (първо ниво) = 428,33 кв. м се обособяват: закрит детски басейн - 96,62 кв. м на кота - 0,69 м; пристроена част към ресторанта, състояща се от зала за посетители - 253,53 кв. м, която е на няколко нива, с вътрешна стълба осигуряваща достъп до горното ниво, склад - 8,59 кв. м и стълбище -11,54 кв. м.
• На кота +3,25 м (второ ниво) = 379,88 кв. м се обособяват: пристроена част към ресторанта състояща се от зала за посетители - 90,50 кв. м с вътрешна стълба в атриума осигуряваща връзка с долното ниво и външна открита тераса - 238,04 кв. м.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), няма основание да се счита за разширение и изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо на отстояние 1700 м е разположена границата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (Изграждане на пристройка към хотел) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Поленица в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Пристройка към хотел „Медите“ (сграда с идентификатор 57176.1.28.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград), находящ се в поземлен имот с идентификатор 57176.1.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград