Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1611/2022

Изх. №5185(1)/20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя сгради (три броя складове и един брой офис) в поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „АВТОЛУКС“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №5185/09.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя сгради (три броя складове и един брой офис) в поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 6001 м2.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в горепосочения имот да бъдат изградени четири броя сгради, представляващи три броя сгради за складове за пакетирани изделия и промишлени стоки и един брой сграда за офис. Електрозахранването на новопредвидения обект ще се осъществи от съществуваща мрежа ВЕЛ „Славово“ преминаваща през имота. Водоснабдяването е предвидено от съществуващата в района водопроводна мрежа. Заустването на формираните отпадъчни води ще се осъществява в съществуващата в района канализационна мрежа. Транспортният достъп ще се осъществява по полски път, граничещ с имота.
С Решение № 380/07.10.2022 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за офиси и складове“, при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Смф1“; височина на застрояване - до 10 м; максимална стойност на Кинт. - 1,5; плътност на застрояване - максимум50 %; плътност на озеленяване - минимум 30 %.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 4820 м е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на четири броя сгради) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Благоевград в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на четири броя сгради (три броя складове и един брой офис) в поземлен имот с идентификатор 04279.20.47 в местността Под Грамада - Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград