Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1598/2022

Изх. №5124(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.14.2 в местността Кучкудерска нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на два нови имота - с проектен идентификатор 00134.14.12 и 00134.14.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с Изгрев, община Благоевград със запазване на предназначението на общия имот „за жилищно строителство и пункт за дестилиране“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №1597/2022

Изх. №5117(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - площадка за паркиране (на нивото на улицата) към южната жилищна сграда, изградена в УПИ XI, пл. № 31 в кв. 3 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. З.

Прочети още...

Съобщение №1596/2022

Изх. №5116(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.15.168 в местността Гарата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел разделянето му на два самостоятелни имота

възложител: В. Й.

Прочети още...

Съобщение №1595/2022

Изх. №5114(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ VIII-82, кв. 21 по плана на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград с цел разделянето му на два самостоятелни УПИ

възложител: И. Т.

Прочети още...

Съобщение №1594/2022

Изх. №5110(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ I - 364, кв. 9 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Н. М.

Прочети още...

Съобщение №1593/2022

Изх. №5104(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ XIV - 527, кв. 42 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №1592/2022

Изх. №5094(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-621.27 в кв. 3 по плана на кв. „Бялата висота втора част“, местност „Мандаджи баир“, както следва: Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-621.27 в кв. З по плана на ж.к. „Бялата висота“, местност „Мандаджи баир”, Благоевград за образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.621.241 (частен) с предназначение „за жилищно строителство” при условията на чл. 16, ал. 3 от ЗУТ и нов УПИ XIX, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.621.252(общински) с предназначение за „КОО”; План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ VII и УПИ XIX за ново, средноетажно, свободно застрояване

възложител: Н. Т., А. Т., П. Т.

Прочети още...