Съдържание

Посетители

В момента има 645  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 10/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал“ в поземлен имот №000186 с площ 13,316 дка, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)

Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4052 от 04.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.).

Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението и начина на трайно ползване на горецитираният имот (с начин на трайно ползване «водоем») с цел изграждане на база за суровини и екогорива. Общата площ на имота е 13,316 дка. В действителност водоема е пресъхнал и върху заявената площ се е настанила храстова растителност. В имота ще бъде изградено складово помещение за готова продукция със ЗП от 436,90 м2, гаражна клетка със ЗП от 107.90 м2 и сграда за пазач и персонал със ЗП от 48 м2. Предвидено е ниско свободно застрояване и минимум 20 % озеленяване. Складът е предназначен за складиране на твърди еко и биогорива, произведени от дървесни частици, слама, лозови пръчки и др. Не се предвижда производство на горива. Зхранването на обекта с електричество ще се осигури от нова кабелна линия. Водозахранването на обекта се предвижда да се осъществи от водопроводната мрежа на с. Копривлен. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма до вкючването им в канализационната мрежа на селото. Достъп до имота е осигурен от уличната мрежа.

Инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал“ в поземлен имот №000186 с площ 13,316 дка, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.51/2010 г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал“ в поземлен имот №000186 с площ 13,316 дка, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.