Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 41/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркова зона, рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4127/12.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

С инвестиционното предложение се предвиждат следните дейности:

1. Създаване на велоалеи:

Мрежата от велоалеи ще се изгради както следва:

По ул.”Броди” в десния тротоар от кръстовището с ул.”Струма” до моста на път Е-79.

По бул.”Симеон Радев” в левият тротоар от кръстовището с бул.”П.Яворов” до бул.”14-ти полк”.

По бул.”14-ти полк” в левият тротоар от кръстовището с бул.” Симеон Радев” до кръговото кръстовище с ул.”Ал.Стамболииски”.

По левия тротоар на бул.”Дж.Баучер” от кръстовището с ул.”Ал.Стамболииски” до парка на ул.”Даме Груев”.

Ширината на велоалеите ще бъде 2.00м. Нивелетата на велоалеите ще следва нивелетата на съществуващите улици.

Конструкция на настилката на велоалеите е както следва: 6см плътен асфалтобетон върху 20 см минерални материали. Ще се положи ограничаващ настилката легнал бет.бордюр 18/25/50.

2. Рехабилитация на ул. „Преслав” и нова велоалея:

По функционална класификация улицата е от III-ти клас, от главната улична мрежа. Проектната скорост е 50 km/h. Широчината на платното за движение е постоянна – четири платна за движение по 3.50м. Координирана е една проектна ос разполовяваща пътното платно и определяща дължината на участъка .

Вляво по тротоара с ширина 4.00м ще бъде изпълнена нова асфалтова алея с ширина 2,00м и конструкция 6см плътен асфалтобетон върху 20 см минерални материали, а останалата част от тротоара ще се запази с тротоарни плочи. В дясно ще се запази съществуващия тротоар от бетонови плочи.

Всички кръстовища с напречните улици запазват своя характер.

Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване, висока равност и оптимално количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана чрез кубичен сплайн, съгласно техническите елементи за улици III клас на Наредба № 04/2.

За да се осигури полагането на необходимите пластове нова настилка ще се наложи технологично да се фрезова съществуващата настилка. B участъка е приет двустранен напречен наклон 2.5% от оста към тротоарите, където повърхностните води се отвеждат надлъжно покрай бордюрите по напречните улици.

Новите тротоари са с напречен наклон от 2% към бордюрите. Видимата част на новите бордюри е 15см, а в отделни участъци където само част от бордюрите ще бъдат подменени следва нивото на новите бордюри да бъде съобразено с нивата на съществуващите.

Ще се извърши рехабилитация на съществуващата настилка, като се положи един пласт от 4см плътен асфалтобетон и изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с променлива дебелина осигуряващи възможност напречните наклони да бъдат коригирани към нормативно определените. На местата с множество мрежовидни пукнати са предвидени локални ремонти с цялостна подмяна на конструкцията на настилката.

B местата където ще се извърши подмяна на съществуващите бордюри с нови, следва предварително да бъде фрезована и изкопана съществуващата настилка на 25см от ръба до съществуващия бордюр, след което следва да бъде изпълнена нова настилка до новите бетонови бордюри.

3. Рехабилитация на ул. „Атон”.

По функционална класификация улицата е от V-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Проектната скорост е 50 km/h. Широчината на платното за движение е 6.00м, а тротоарите 2х1.50м.

Координирана е една проектна ос разполовяваща пътното платно и определяща дължината на участъка.

Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване, висока равност и оптимално количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана чрез кубичен сплайн, съгласно техническите елементи за улици V-ти  клас на Наредба № 04/2.

За да се осигури полагането на необходимите пластове нова настилка ще се наложи технологично да се фрезова съществуващата настилка.

B участъка е приет двустранен напречен наклон 2.5% от оста към тротоарите, където повърхностните води се отвеждат надлъжно покрай бордюрите по напречните улици.

Ще се извърши рехабилитация на съществуващата настилка, като се положи един пласт от 4см плътен асфалтобетон и изравнителен пласт ot неплътен асфалтобетон с променлива дебелина осигуряващи възможност напречните наклони да бъдат коригирани към нормативно определените. На местата с множество мрежовидни пукнати и изцяло износена настилка са предвидени локални ремонти с цялостна подмяна на конструкцията на настилката.

B местата където ще се извърши подмяна на съществуващите бордюри с нови, следва предварително да бъде фрезована и изкопана съществуващата настилка на 25см от ръба до съществуващия бордюр, след което следва да бъде изпълнена нова настилка (виж типов напречен профил) до новите бетонови бордюри.

4. Изграждане на парк Еленово-I (II етап): 

Паркът се намира в УПИ II, имот с идентификатор 04279.626.60 по КК, кв. 38, по плана на ж.к. „Еленово - 1”, като обхваща площ от 6.5 дка, ограничена от жилищна застройка от север, съществуващо коригирано дере от юг и улица „Преслав” на запад. В района на парка живеят около 4-5 хиляди души, които ще се ползват от реконструкцията на зоната за отдих.

Дейностите по паркоустрояване са съобразени изцяло със съществуващите застройка, благоустрояване и другите фактори на околната среда и включват изграждането на:

 • детски площадки със съответно възрастово разделение и оборудване, изцяло съобразени с приложимите изисквания на национално и европейско ниво.
 • спортно игрище, подходящо за разнообразни игри – футбол, волейбол, баскетбол и др.
 • велоалея около спортния терен
 • кътове за отдих
 • алейна мрежа, позволяваща достъп до отделните елементи в пространството в т.ч. настилки по алеи и пътеки
 • Пергула с чешма
 • Предпазна ограда от жив плет за обезопасяване на участъка около дерето
 • Метална ограда на спортното игрище.
 • тревни площи и засаждане на зеленина, която по отношение на видов състав и декоративни качества е съобразена с местните условия и се състои от взаимно допълващи се дървесни и храстови видове, осигуряващи подходящи условия за отдих и почивка.

Категорията на обекта е IV-та.

Към настоящия момент е изпълнен първи етап от реконструкцията на парка, включващ изграждане на част „Електро”, част „ВиК” и настилки от част „Паркоустройство и благоустройство” и две от детските площадки.

5. Рехабилитация на бул. „Пейо Яворов” и нова велоалея:

По функционална класификация улицата е от III-ти клас, от главната улична мрежа. Проектната скорост е 50 km/h. Широчината на платното за движение е постоянна – четири платна за движение по 3.50м. Координирана е една проектна ос разполовяваща пътното платно и определяща дължината на участъка .

Тротоари:

Участък - от бул.”Д.Солунски” до бул.”С.Радев”.

Вляво по цялата дължина на улицата ще запази съществуващия тротоар от бетонови плочи и бъде изпълнена нова асфалтова алея с ширина 2,00м и конструкция 6см плътен асфалтобетон върху 20 см минерални материали. Ще се запази зелената ивица с ширина около 1.20. В дясно ще се изгради бетонов бордюр и ще се запазят съществуващите входове към търговските обекти.

Участък от бул.”С.Радев” до ул.”Преслав”.

Вляво по цялата дължина на участъка ще запази съществуващия тротоар от бетонови плочи, а на местата, в които липсва или е повреден ще се възстанови. В дясно ще се изгради нов асфалтов тротоар с ширина 3.00м и конструкция 6см плътен асфалтобетон върху 20см минерални материали.

Участък от ул.”Преслав” до ул.”Рила”.

Вляво по цялата дължина на участъка ще запази съществуващия тротоар от бетонови плочи. В дясно в зоната на тротоара ще бъде изпълнена нова асфалтова алея с ширина 2,00м и конструкция 6см плътен асфалтобетон върху 20 см минерални материали, и направа на зелена ивица с ширина до 1.00м.

Всички кръстовища с напречните улици запазват своя характер.

Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване, висока равност и оптимално количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана чрез кубичен сплайн, съгласно техническите елементи за улици III клас на Наредба № 04/2.

За да се осигури полагането на необходимите пластове нова настилка ще се наложи технологично да се фрезова съществуващата настилка.

B участъка е приет двустранен напречен наклон 2.5% от оста към тротоарите, където повърхностните води се отвеждат надлъжно покрай бордюрите по напречните улици.

Новите тротоари са с напречен наклон от 2% към бордюрите. Видимата част на новите бордюри е 15см, като има представен детайл за тяхното изпълнение, а в отделни участъци където само част от бордюрите ще бъдат подменени следва нивото на новите бордюри да бъде съобразено е нивата на съществуващите.

Количествата на земните, асфалтовите и пътните работи свързани с изграждането на улицата са изчислени в приложените към проекта подробни ведомости и количествени сметки.

Ще се извърши рехабилитация на съществуващата настилка, като се положи един пласт от 4см плътен асфалтобетон и изравнителен пласт ot неплътен асфалтобетон с променлива дебелина осигуряващи възможност напречните наклони да бъдат коригирани към нормативно определените. На местата с множество мрежовидни пукнати са предвидени локални ремонти с цялостна подмяна на конструкцията на настилката.

B местата където ще се извърши подмяна на съществуващите бордюри с нови, следва предварително да бъде фрезована и изкопана съществуващата настилка на 25см от ръба до съществуващия бордюр, след което следва да бъде изпълнена нова настилка до новите бетонови бордюри.

6. Реконструкция на ул. „Панайот Волов”, ул. „Гемеджиите” и ул. „Солунските атентатори

По функционална класификация улиците са от V-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Проектната скорост е 50 km/h. Широчината на платното за движение на улиците  е 6.00м, а тротоарите варират от 1.50 до 3.00м.

Координирана е една проектна ос разполовяваща пътното платнона съответната улица и определяща дължината на участъка .

Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване, висока равност и оптимално количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана чрез кубичен сплайн или прави и циркулярни криви, съгласно техническите елементи за улици V-ти  клас на Наредба № 04/2.

За да се осигури полагането на необходимите пластове нова настилка ще се наложи технологично да се фрезова съществуващата настилка.

B участъка е приет двустранен напречен наклон 2.5% от оста към тротоарите, където повърхностните води се отвеждат надлъжно покрай бордюрите по напречните улици.

Ще се извърши рехабилитация на съществуващата настилка на съответните улици, като се положи един пласт от 4см плътен асфалтобетон и изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с променлива дебелина осигуряващи възможност напречните наклони да бъдат коригирани към нормативно определените. На местата с множество мрежовидни пукнати и изцяло износена настилка са предвидени локални ремонти с цялостна подмяна на конструкцията на настилката.

B местата където ще се извърши подмяна на съществуващите бордюри с нови, следва предварително да бъде фрезована и изкопана съществуващата настилка на 25см от ръба до съществуващия бордюр, след което следва да бъде изпълнена нова настилка (виж типов напречен профил) до новите бетонови бордюри.

За всички обекти, елементи на уличната мрежа е предвидено повдигане капаците на всички ревизионни, дъждоприемни шахти и кранове за правилното отводняване.

7. Реконструкция на ул. „Славянска”

От км 0+000 до км 0+560 съществуващият габарит се запазва. Габаритът на пътното платно е 2х 7.00 м, уширен в зоната на кръстовището с ул. „Иван Михайлов”. Запазват се местата на съществуващите автобусни спирки  и  съществуващия разделителен остров с бордюри и зелена площ. От км 0+560 до км 0+760 улицата се проектира според новата регулация. Налага се изпълнение на нова подпорна стена вдясно от км 0+590 до км 0+755 с дължина 165.00 м От  км 0+760 до км 1+010.11 съществуващата улица отговаря по габарит на новата регулация. Габарит 14.00м (2 х 7.00) и прилежащи тротоари ляво и дясно 2х2.50. В отделни участъци вляво и дясно съществува тротоар по-широк от 2.50 на места, изпълнен със зелена ивица, като съществуващото положение се запазва. В участъка от км 1+010.11 до края поради понижаване с 1.00 м на нивелетата в зоната на кръстовището с ул. Сан Стефано и проектиране според новата регулация се налага реконструкция и изграждане на подпорна и укрепителна стена.

От км 0+00 до км 1+0.10.11 нивелетата е решена с кубичен сплайн за скорост 50 км/ч. В участъка на пълна реконструкция  от км 1+010.11 до км1+153.85 нивелетата е направена с прави и параболи, като са спазени всички изисквания на Наредба №2.

Предвижда се изграждане на нови бетонови бордюри 18/35 вляво и дясно в участъците на реконструкция, както и изпълнение на нови тротоари.. Ще бъдат поставени нови улични дъждоприемни шахти, където е необходимо; за съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти е предвидено тяхното повдигане до ниво нова улична нивелета.

Описаното по-горе инвестиционно предложение за не попада в обхвата на никоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на други обекти, които попадат в обхвата на тези приложения към закона и не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Територията, в която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близо са разположени следните защитени зони:

 • защитена зона “Орановски пролом - Лешко” с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.);
 • защитена зона „Бобошево” с идентификационен код BG0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781 от 29 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 104 от 2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици  . В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Изграждане на паркова зона, рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи ”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.