Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 39/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща и авторемонтна работилница“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 56126.420.15 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4207/19.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, горецитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

Инвестиционното предложение предвижда в поземлен имот с идентификатор 56126.420.15 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград с площ 1570 кв. м да се изградят авторемонтна работилница, склад за авточасти, 2 бр. навеси, паркинг за собствен транспорт, пожарен хидрант и изгребна яма. Предвидено е свободно застрояване с височина до 10 м. Основните процеси, които се предвиждат на площадката са свързани с извършване на търговска дейност с автомобили и извършване ремонт на двигатели и реглаж на гуми. Не се предвижда да се извършват автотенекеджийски услуги и боядисване на МПС. Автокъщата ще бъде с капацитет до 16 автомобила, в работилницата месечно ще се отремонтират 20-30 автомобила. Електрозахранването ще се осигури от съществуващата мрежа НН на населеното място, от стълб № 18, клон А на ТП „Ръждак“, чрез подземно положен кабел с дължина 10 м. Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на с. Ръждак, чрез изграждане на отклонение от РЕ тръби Ф 75 с дължина 80 м, положен в сервитута на път ІV кл. – имот с идентификатор 56126.420.53, собственост на Общината. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. За промишлените отпадъчни води, формирани от почистване на автоработилницата и складовете за авточасти ще бъдат е предвиден каломаслоуловител.

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Поземлен имот с идентификатор 56126.420.15 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0000167 „Беласица” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.)
  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитени зони BG0000167 „Беласица” и BG0001022 „Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща и авторемонтна работилница“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 56126.420.15 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.