Съдържание

Посетители

В момента има 340  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 30/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на електропровод 20кV за захранване на „Цех за производство на фурнири и ламели“, находящ се в имот № 49360.0.291 в землището на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение № 29/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, находяща се в УПИ VІІ от кв. 197 по ПУП на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград  с дейност по предварително третиране – мелене на пластмасови отпадъци“

Съобщение № 28/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.22.28, местност „Солището“ по КК на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 27/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 3 бр. къщи за гости в имот №000393 с площ 0,185 дка, землище на с. Поленица, община Сандански и имот с идентификатор 65334.102.852 и площ 719 м2 по КК на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 26/2012 г.

Инвестиционно предложение: Проект “Зелена и достъпна градска среда на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение № 25/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Надстройка на съществуваща масивна сграда (търговски обект) за жилищен етаж в НУПИ  № 436 по кадастралния план на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение № 24/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия за присъединяване към електропреносната мрежа на обект „Производствено-складова база“, находящ се в имот №077026, землище на с. зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“