Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001013 „Скрино“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001013 „Скрино“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Клисура, с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, с. Блато, община Бобов дол, област Кюстендил, гр. Бобошево, с. Висока могила, с. Вуково, с. Доброво, с. Каменик, с. Скрино, с. Сопово, с. Циклово, община Бобошево, област Кюстендил, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. Крумово, с. Мурсалево, с. Фролош, с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Долна Козница, с. Друмохар, с. Лиляч, с. Мърводол, с. Невестино, с. Пастух, с. Църварица, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ , тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10) и Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 02.02.2024 г.