Съдържание

Посетители

В момента има 367  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №49-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 034081 в местността Градец, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Огняново, имот с номер 034081; защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.