Съдържание

Посетители

В момента има 350  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №54-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на 3 бр. къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №028154, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.