Съдържание

Посетители

В момента има 345  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №59-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за културен отдих“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 12200.156.16 по КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител:Д. З. Г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.