Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №60-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.1.44 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител:„ИВАС КОРЕКТ“ ЕООД ЕИК 202074122

тук може да изтеглите пълния текст на решението.