Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

16-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на параклис и жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, общ. Гоце Делчев, землище на с. Борово, имот с номер 029031; защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

15-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот №024068, местност “Синанов чучур”, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

14-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Лесоустройствена програма на горите, попадащи в имоти №050008, №046006, №052001, №033007, №053001, №050001, землище на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №050008, №046006, №052001, №033007, №053001, №050001, землище на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

13-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: инвестиционно предложение “Производство на дървен чипс за биоенергия”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: УПИ ІV в кв. 3 по ПР на промишлена база „Тиса“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

12-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №031025, местност “Бачо”, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

11-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Разширение на съществуващ обект - магазин за промишлени стоки», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №17395.129.9, местност “Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

10-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №033007, местност “Банята”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.