Съдържание

Посетители

В момента има 355  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

40-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с №057290, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.